algemene voorwaarden zakelijk

Index

Artikel 1: Algemeen
Artikel 2: Aanbod (offerte)
Artikel 3: Prijs van het werk
Artikel 4: Meer- en minderwerk
Artikel 5: Verplichtingen van de aannemer
Artikel 6: Verplichtingen van de opdrachtgever
Artikel 7: Bouwvergaderingen
Artikel 8: Planning en oplevering
Artikel 9: Schorsing van het werk en beëindiging in onvoltooide staat
Artikel 10: Beperking van aansprakelijkheid
Artikel 11: Overmacht
Artikel 12: In gebreke blijven opdrachtgever
Artikel 13: Betaling
Artikel 14: Eigendomsrecht en intellectuele eigendomsrechten
Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud
Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn – met voorrang op eventuele andere voorwaarden – van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en aannemer.
1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– De aannemer: MMBS Holding B.V.
– De opdrachtgever: de (mogelijke) opdrachtgever betreffende het werk (niet zijnde consument).
– Het werk: alle tussen aannemer en opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door de aannemer te leveren of geleverde materialen (inclusief meer/minderwerk).
– Offerte: het (al dan niet schriftelijke) aanbod van de aannemer voor uitvoering van het werk.
– Schriftelijk: alle communicatie op schrift alsmede digitale communicatie (bv. emailberichten en bijlagen daarbij, WeTransfer e.d.).
– BW: het Burgerlijk Wetboek.
– UAV: de Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012.

Artikel 2: Aanbod (offerte)

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van de aannemer en op de overeenkomsten tussen opdrachtgever en aannemer.
2.2 Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden en/of verwijzing naar andere voorwaarden door de opdrachtgever, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Mochten meerdere voorwaarden van toepassing zijn, dan prevaleren deze algemene voorwaarden boven andere voorwaarden.
2.3 Offertes zijn vrijblijvend (artikel 6:219 BW): de aannemer is enkel gebonden een werk uit te voeren indien hij het aanbod niet onverwijld na aanvaarding door de opdrachtgever heeft herroepen.
2.4 De offerte vermeldt, indien mogelijk, een planning en/of een (vermoedelijke) datum van oplevering. Dergelijke data (zoals ook startdata e.d.) zijn altijd indicatief en dus niet-fataal.
2.5 De opdrachtgever wordt geacht de offerte inclusief deze voorwaarden te aanvaarden indien de aannemer het werk aanvangt.
2.6 Afwijkingen van de offerte worden schriftelijk overeengekomen.
2.7 De offerte is gebaseerd op de van opdrachtgever verkregen informatie, zoals bestek en prijsopgave. De aannemer is niet aansprakelijk voor onjuistheden e.d. in die stukken.
2.8 Niet (uitdrukkelijk) in de offerte genoemde werkzaamheden of leveringen, maken geen onderdeel uit van het uit te voeren werk of te verrichten leveringen.

Artikel 3: Prijs van het werk

3.1 De door de aannemer genoemde prijzen zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.2 Prijzen gelden uitsluitend voor uitdrukkelijk in de offerte genoemde werkzaamheden en materialen. Alle andere werkzaamheden en leveringen vormen geen onderdeel van de aanneemsom en geven de aannemer recht op betaling (als meerwerk).
3.3 Offerteprijzen en de aanneemsom zijn gebaseerd op ononderbroken en onbelemmerde uitvoering van het werk. Uitstel, onderbreking en/of belemmeringen in het werk geven de aannemer recht op betaling van de daaruit voortkomende kosten.
3.4 Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op het loon- en prijspeil geldend ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding. Indien na de datum van de aanbieding de prijzen van grond- of hulpstoffen, de lonen, de salarissen, de sociale lasten, overheidslasten, vrachten assurantiepremies of omzetbelasting een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, is de aannemer gerechtigd de bij de aanneming van de opdracht overeengekomen prijs, met inachtneming van de eventueel alsdan ter zake bestaande voorschriften, dienovereenkomstig althans naar redelijkheid te verhogen.

Artikel 4: Meer- en minderwerk

4.1 De aannemer is gerechtigd tot betaling van al het uitgevoerde meerwerk, waaronder ook te begrijpen (extra) werkzaamheden die praktisch of bouwtechnisch vereist waren voor deugdelijke uitvoering van het werk of de voortgang daarvan, ook als dit niet (schriftelijk) is opgedragen.
4.2 De aannemer is gerechtigd vooraf schriftelijke bevestiging van meerwerk (en de prijs daarvan) te vragen alvorens met de uitvoering daarvan aan te vangen.
4.3 Meerwerk mag tussentijds gefactureerd worden (na uitvoering daarvan).
4.4 Minderwerk zal worden verrekend na voltooiing van het werk (bij eindafrekening). Indien het minderwerk meer dan 10% van de aanneemsom bedraagt, heeft de aannemer recht op betaling van de t.b.v. dit minderwerk gemaakte kosten en op vergoeding van zijn winstderving.
4.5 Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen zal (meer)werk worden afgerekend op regiebasis danwel tegen een redelijke en gebruikelijke prijs (zie art. 7:752 BW).
4.6 Meerwerk geeft de aannemer altijd in redelijkheid recht op verlenging van de bouwtijd en/of uitstel van de oplevering (ook indien dit achteraf verzocht wordt).

Artikel 5: Verplichtingen van de aannemer

5.1 De aannemer zal het werk goed en deugdelijk naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren.
5.2 De aannemer is gehouden de voor de uitvoering van het werk redelijkerwijze van belang zijnde overheidsvoorschriften en -eisen in acht te nemen.
5.3 De aannemer is desgevraagd aanwezig bij de bouwvergaderingen en overleggen met de opdrachtgever.
5.4 De aannemer controleert van de opdrachtgever verkregen informatie, materialen, instructies e.d. conform artikel 7:754 BW wat de opdrachtgever niet ontslaat van eigen aansprakelijkheid vanwege de eigen deskundigheid en kennis van de opdrachtgever.
5.5 De aannemer onthoudt zich van het doen van prijsopgaven of aanbiedingen aan opdrachtgevers van de opdrachtgever, behoudens voorafgaand overleg.

Artikel 6: Verplichtingen van de opdrachtgever

6.1 De opdrachtgever is verplicht om de uitvoering van het werk door de aannemer en diens medewerkers mogelijk te maken, zodat het werk kan worden uitgevoerd als voorzien tijdens normale uren en zonder onderbreking of belemmeringen.
6.2 De opdrachtgever zorgt voor het tijdig aanleveren van deugdelijk materiaal en materieel t.b.v. het werk en verzorgt een goede organisatie op de bouwplaats, waaronder begrepen de coordinatie van het werk c.q. de tijdige en deugdelijke uitvoering van werkzaamheden door derden.
6.3 De opdrachtgever zorgt voor de benodigde vergunningen en ontheffingen, alsmede dat voldaan is aan overheidsvoorschriften e.d.
6.4 De opdrachtgever zorgt onbelemmerde toegang waaronder begrepen dat toegangs- en aanvoerwegen dusdanig zijn dat het materiaal te allen tijde in volle ladingen binnen werkafstand van het bouwwerk gebracht kunnen worden. Daarbij draagt hij zorg voor het horizontale transport op het werk, tot niet verder dan 25 meter van de verwerkingsplaats verwijderd. Van de toegangswegen tot en van de rijbaan of de rijplaten op het werk kan door aannemer of zijn medewerkers vrij gebruik gemaakt worden.
6.5 De opdrachtgever draagt zorg voor aanwezigheid van een bouwkraan, bouwlift of ander middel tot verticaal transport, tenzij anders is overeengekomen.
6.6 Medewerkers van de aannemer hebben vrije toegang tot aanwezige toiletten, schaftlokalen of kantines op/of bij het werk. Van de telefoon wordt door de aannemer, diens personeel en/of ondergeschikten, voor zover voor het werk nodig is, vrij gebruik gemaakt.
6.7 Tenzij anders overeengekomen, stelt de opdrachtgever bouwvoorzieningen waaronder deugdelijke steigervoorzieningen beschikbaar indien deze op of bij het bouwwerk benodigd zijn. Deze voorzieningen moeten voldoen aan wettelijke voorschriften en aan de voorschriften van de Inspectie SZW.
6.8 De opdrachtgever zorgt -voor zijn rekening- voor de aanwezigheid van nutsvoorzieningen zoals water en elektriciteit en verschaft de daarvoor benodigde aansluitmogelijkheden.
6.9 Tenzij anders overeengekomen, verzorgt de opdrachtgever voorzieningen t.b.v. het inzamelen van chemisch- en bouwafval.
6.10 De opdracht draagt zorg voor het voorkomen van schade aan het werk, aan personen en/of het milieu. Hij zorgt voor orde en veiligheid op het werk alsmede bescherming van het werk tegen invloeden van buitenaf (zoals weersinvloeden, molest, e.d.).
6.11 Indien aanvang en/of voortgang van het werk wordt bemoeilijkt of vertraagd als gevolg van omstandigheden die niet voor risico van de aannemer zijn, is de opdrachtgever gehouden om de aannemer schadeloos te stellen (zie ook artikel 3.3 hiervoor).

Artikel 7: Bouwvergaderingen:

7.1 De aannemer wordt uitgenodigd voor bouwvergaderingen en overleggen, die direct of zijdelings betrekking hebben op diens werkzaamheden, of de voortgang daarvan.
7.2 De aannemer wordt (tijdig) op de gesteld gehouden van alle voor het werk benodigde informatie of ontwikkelingen.
7.3 De aannemer mag erop vertrouwen dat uitvoerder en werknemers van opdrachtgever deze mogen vertegenwoordigen en instructies mogen geven aan de aannemer.

Artikel 8: Planning en oplevering

8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen gelden planning, aanvangs- en opleveringsdatum als streefdata. Deze hebben geen fataal karakter (zie ook art. 2.4 hiervoor). De aannemer kan niet eerder in verzuim komen dan nadat hem schriftelijk een redelijke termijn is vergund om het werk te voltooien of te herstellen (zie ook art. 7:759 BW).
8.2 Een opleverdatum geldt als streefdatum waarop partijen gezamenlijk tot oplevering zullen overgaan. Partijen zullen over en weer hun medewerking aan (tijdige) oplevering verlenen.
8.3 De aannemer is gerechtigd tot bouwtijdverlenging in geval van meerwerk, overmacht (zie artikel 11 hierna) of bij andere omstandigheden buiten zijn risico die er toe leiden dat het werk niet ongestoord en zonder belemmeringen kon worden uitgevoerd. Dit is ook het geval als de aannemer dit niet vooraf gemeld heeft.
8.4 Van de oplevering wordt een schriftelijk rapport opgesteld en door partijen getekend. De aannemer verkrijgt een redelijke termijn voor het uitvoeren van eventuele opleverpunten.
8.5 Het werk wordt ook als opgeleverd beschouwd:
• als de aannemer de opdrachtgever te kennen heeft gegeven het werk gereed te hebben of dat het werk opgeleverd kan worden, waarna de opdrachtgever niet tijdig heeft gereageerd en/of niet tijdig heeft meegewerkt aan oplevering.
• indien de opdrachtgever het werk in gebruik neemt. Bij gedeeltelijke ingebruikname geldt het betreffende deel als opgeleverd.
8.6 Kleine gebreken en opleveringspunten staan niet aan oplevering in de weg.
8.7 Na oplevering is de aannemer ontslagen van aansprakelijkheid voor het werk en met name voor alle kenbare gebreken van het werk (zie paragraaf 12 van de UAV). De aannemer is sowieso ontslagen van aansprakelijkheid voor verborgen gebreken door verloop van 5 jaren na datum oplevering.
8.8 Tenzij anders overeengekomen, is er geen onderhoudstermijn.

Artikel 9: schorsing van het werk en beëindiging in onvoltooide staat.

9.1 Paragraaf 14 UAV is van toepassing op dit artikel.
9.2 De opdrachtgever is gerechtigd om uitvoering van het werk te schorsen.
9.3 Indien de opdrachtgever meent de aannemingsovereenkomst te mogen ontbinden vanwege tekortkomingen van de aannemer, dient de opdrachtgever de aannemer te allen tijde eerst een redelijke termijn te vergunnen alvorens er sprake is van verzuim, de overeenkomst ontbonden kan worden en/of de aannemer schadeplichtig wordt.
9.4 De aannemer is gerechtigd de uitvoering van het werk te schorsen indien de opdrachtgever verplichtingen niet nakomt en/of indien blijkt van omstandigheden waardoor voortgang van het werk niet gevergd kan worden (zonder schadeplichtig te zijn).

Artikel 10: Beperking van aansprakelijkheid

10.1 De aannemer komt pas in verzuim en kan pas schadeplichtig zijn nadat hem een redelijke termijn tot nakomen en/of herstel is vergund (conform artt. 6:82 lid 1 en 7:759 BW).
10.2 Indien er sprake is van aansprakelijkheid van de aannemer, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen (behoudens opzet of grove schuld) beperkt tot maximaal de aanneemsom van het werk of het desbetreffende deel van het werk.
10.3 De aannemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, behoudens in geval van opzet of grove schuld.
10.4 De aannemer is nimmer aansprakelijk voor gebreken of fouten in materialen en informatie afkomstig van de opdrachtgever, tenzij de aannemer zijn waarschuwingsplicht geschonden heeft. Ook dan gelden bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen.

Artikel 11: Overmacht

11.1 Indien door overmacht, zoals oorlog, mobilisatie, oproer, onlusten, blokkade, verkeersbelemmeringen, werkstaking, gedwongen stilstand, brand, watersnood en/of abnormale waterstand, epidemie, ziekte van personeel, directe of indirecte stagnatie bij de aannemer ontstaat, of indien door vandalisme, bezetting (bv. krakers), milieuramp, milieuverontreiniging ter plaatse van het uit te voeren werk en met de gezondheid van personen bedreigende gevolgen, acties van derden, in- of uitvoerverbod, sneeuw- en/of ijsbelemmering of door enige andere oorzaak buiten de schuld van de aannemer, de benodigde grondstoffen, hulpmaterialen of onderdelen welke zij van derden betrekken, hen niet resp. niet tijdig kunnen bereiken, en/of de werknemer(s) het bouwobject niet kunnen bereiken of aldaar verblijven, heeft de aannemer het recht de levering van de materialen en/of de uitvoering van het werk op te schorten zolang deze stagnatie of verhindering aanhoudt.
11.2 Indien deze stagnatie of verhindering langer dan dertig kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht, de overeenkomst schriftelijk binnen veertien kalenderdagen, te annuleren voor wat betreft het nog niet geleverde/uitgevoerde deel. Hetgeen bij annulering reeds is geleverd of uitgevoerd moet alsdan worden betaald. Bij zodanige annulering, onverschillig welke partij zich hiervan bedient, is de aannemer niet gehouden enige vergoeding ter zake te verlenen.

Artikel 12: In gebreke blijven opdrachtgever

12.1 Indien de opdrachtgever enige verplichting niet nakomt, verkeert hij van rechtswege in verzuim en is er sprake van aansprakelijkheid voor alle daaruit voortkomende kosten/schade zonder dat ingebrekestelling vereist is.
12.2 Indien tijdens het werk waarschijnlijk wordt dat de opdrachtgever niet deugdelijk aan enige verplichting voldoet of indien er gerede twijfels ontstaan over de kredietwaardigheid van de opdrachtgever, is de aannemer gerechtigd tot opschorting van zijn verplichtingen c.q. de uitvoering van het werk. Tevens is de aannemer alsdan gerechtigd om zekerheid te verlangen voor betaling van de al uitgevoerde en/of de nog uit te voeren werkzaamheden en leveringen. De kosten die samenhangen met of onstaan tijdens de opschorting dienen door de opdrachtgever te worden betaald aan de aannemer.
12.3 In geval de opdrachtgever in verzuim is, is de aannemer gerechtigd de overeenkomst geheel of deels te ontbinden. De opdrachtgever is schadeplichtig voor alle schade die daarmee samenhangt. De aannemer is niet gehouden tot enige vergoeding of garantieverlening aan opdrachtgever.
12.4 In geval van faillissement, surseance of WSNP van de opdrachtgever (of de aanvraag daarvan), of in geval van stillegging of liquidatie van de onderneming van opdrachtgever, is opdrachtgever direct en van rechtswege in verzuim en worden alle vorderingen van de aannemer direct volledig opeisbaar.

Artikel 13: Betaling

13.1 Met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten geschieden wordt de opdrachtgever aan de aannemer een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand (of gedeelte daarvan) tot de datum der algehele betaling.
13.2 Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag.
13.3 Iedere verrekening is uitgesloten. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om enige vordering te verrekenen met zijn betalingsverplichtingen aan de aannemer.

Artikel 14: Eigendomsrecht en intellectuele eigendomsrechten

14.1 De door of vanwege de aannemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen en calculaties en dergelijke blijven zijn eigendom en zijn beschermd door een intellectueel eigendomsrecht. Deze rechten dienen te worden gerespecteerd bij gebreke waarvan opdrachtgever schadeplichtig is.
14.2 De opdrachtgever retourneert alle gegevensdragers, tekeningen, modellen, bestanden e.d. direct aan de aannemer zonder daarvan een kopie te behouden, te verspreiden of te openbaren aan derden.

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud

15. Alle materialen welke nog niet zijn verwerkt of betaald, blijven eigendom van de aannemer tot het moment dat deze worden verwerkt en betaald. Zolang als de aannemer onbetaald is, blijft hij gerechtigd alle materialen weer onder zich te nemen voor zover redelijkerwijze mogelijk.

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen

16.1 Op de overeenkomst tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2 Alle geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen partijen mochten ontstaan, worden naar keuze van aannemer beslecht door de gewone Nederlandse rechter danwel door arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in de statuten van de Raad voor Arbitrage voor de Bouwbedrijven, zoals deze drie maanden voor de dag van totstandkoming van de (hoofd)overeenkomst luidden; de aannemer is gerechtigd om voor arbitrage te kiezen en de gang naar de gewone rechter uit te sluiten.